Hóa công
Giáo trình Các QTTB Tập 2 Giáo trình Các QTTB Tập 2

Mô tả: Khuấy trộn, đập, nghiền, sàng
Loại: Giáo trình/Sách
Giáo trình Các QTTB Tập 1 Giáo trình Các QTTB Tập 1

Mô tả: Các quá trình thủy lực. Bơm, quạt, máy nén
Loại: Giáo trình/Sách
Giáo trình Các QTTB Tập 3 Giáo trình Các QTTB Tập 3

Mô tả: Truyền nhiệt
Loại: Giáo trình/Sách
Giáo trình Các QTTB Tập 4 Giáo trình Các QTTB Tập 4

Mô tả: Chưng luyện, hấp thu, hấp phụ,...
Loại: Giáo trình/Sách