Hóa hữu cơ
Hữu cơ 2 Hữu cơ 2

Mô tả: PGS. TS Đỗ Đình Rãng Tập 2: Dẫn xuất Hidrocacbon
Loại: Giáo trình/Sách
Hữu cơ 3 Hữu cơ 3

Mô tả: PGS. TS Đỗ Đình Rãng Tập 3: Dẫn xuất hidrocacbon phức tạp ( Chứa N, Dị vòng, Gluxit, Hợp chất cao phân tử,...)
Loại: Giáo trình/Sách
Hữu cơ 1 Hữu cơ 1

Mô tả: PGS. TS Nguyễn Hữu Đĩnh Tập 1: Đại cương hữu cơ và Hidrocacbon
Loại: Giáo trình/Sách
Slide HHC Chương 1 Các KN cơ bản Slide HHC Chương 1 Các KN cơ bản

Mô tả: HKT Thảo Lê
Loại: Slide/Bài giảng