Lý thuyết điều khiển tuyến tính
Slide cô Nguyễn Thu Hà Slide cô Nguyễn Thu Hà

Mô tả:
Loại: Slide/Bài giảng
Bài tập LT điều khiển tuyến tính Bài tập LT điều khiển tuyến tính

Mô tả:
Loại: Tài liệu chung
Sách thầy Nguyễn Doãn Phước Sách thầy Nguyễn Doãn Phước

Mô tả:
Loại: Giáo trình/Sách