Tuần
(14/3 - 21/3/2021)
Bảng tính điểm HUST
8.5
8.5
Kết quả:
Điểm trung bình: 8.5
Điểm chữ: A