Hóa vô cơ
Hóa vô cơ Tập 1 Hóa vô cơ Tập 1

Mô tả: PGS. Hoàng Nhâm Tập 1: Hóa đại cương
Loại: Giáo trình/Sách
Hóa vô cơ Tập 2 Hóa vô cơ Tập 2

Mô tả: PGS. Hoàng Nhâm Tập 2: Nguyên tố nhóm A
Loại: Giáo trình/Sách
Hóa vô cơ Tập 3 Hóa vô cơ Tập 3

Mô tả: PGS. Hoàng Nhâm Tập 3: Các nguyên tố nhóm B và Phức chất
Loại: Giáo trình/Sách